61 853 75 32 / 61 639 07 24 Pon.-Pt. 10:30 - 18:30 Sob. 10:30 - 14:30info@trekkersport.com.pl

Regulamin Bonów Prezentowych Trekker Sport

REGULAMIN
ZAKUPU ORAZ REALIZACJI „ BONÓW PREZENTOWYCH"
TREKKER SPORT JACEK DRZEWIŃSKI, MACIEJ GAJDA S.C. POZNAŃ

 

Trekker Sport Jacek Drzewiński, Maciej Gajda s.c. z siedzibą w Poznaniu ul. Powstańców Wlkp. 12 B, NIP 761-16-01-429, zwana dalej Trekker Sport , w związku z wprowadzeniem do swojej oferty Bonu Prezentowego ustanawia regulamin, zwany dalej Regulaminem, o treści następującej:

Słowniczek:

  • Nabywca Bonu Prezentowego - osoba fizyczna, osoba prawna lub osoba nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu Bonu Prezentowego.
  • Okaziciel Bonu Prezentowego - osoba będąca w posiadaniu Bonu, jako znaku legitymacyjnego, przedstawiająca Bon do realizacji.
  • Sklep - Sklep Trekker Sport przy ul. Powstańców Wlkp. 12 b w Poznaniu oraz sklep internetowy www.trekkersport.com.pl.
  • Bon Prezentowy - Bon w wersji drukowanej oraz Bon w formacie pliku pdf do wydruku.


§ 1
Przedmiot

 

1. Regulamin określa tryb realizacji Bonów Prezentowych (dalej w treści zamiennie zwany „Bon Prezentowy” lub „Bon” ) wydawanych przez Trekker Sport, o ile to nabycie lub realizacja nie została uregulowana w odrębnej umowie zawartej na piśmie.

2. Bony Prezentowe wydawane są przez Trekker Sport w nominałach 100 zł, 300 zł i 500 zł albo innych zgodnie z zamówieniem Klienta.

3. Bon Prezentowy stanowi znak legitymacyjny na okaziciela w rozumieniu obowiązujących przepisów i jest realizowany na warunkach wskazanych w Regulaminie.

 

§ 2
Bon Prezentowy

 

1. Bon Prezentowy stwierdza obowiązek świadczenia Sklepu do wysokości nominału Bonu i tym samym uprawnia okaziciela Bonu do bezgotówkowego nabycia towarów w Sklepie do wysokości nominału Bonu.

2. Nabywca Bonu ma możliwość zadecydowania, czy sam zrealizuje Bon w Sklepie czy przekaże go innej osobie.

3. Bon Prezentowy nie podlega realizacji po upływie terminu ważności.

4. Bon Prezentowy nie podlega wymianie na gotówkę, jak również na inny Bon Prezentowy.

5. Bon Prezentowy nie uprawnia do zwrotu różnicy ceny w przypadku, gdy łączna wartość brutto nabytych w zamian za Bon Prezentowy towarów jest niższa niż jego wartość nominalna.

6. Bon Prezentowy nakłada na okaziciela Bonu obowiązek uiszczenia dopłaty, jeżeli wartość zakupu będzie przewyższała wartość nominalną Bonu.

7. Sklep spełniając świadczenie na rzecz okaziciela Bonu staje się zwolniony z obowiązku świadczenia na wypadek gdyby w późniejszym czasie podniesiono, że okaziciel Bonu na rzecz, którego świadczył Sklep, wszedł w posiadanie Bonu w sposób nieuprawniony. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy Sklep spełniając świadczenie do rąk okaziciela Bonu działał w złej wierze, tzn. gdy wiedział lub miał podstawy przypuszczać, że okaziciel Bonu jest nieuprawniony do świadczenia.

8. Oferowany przez Sklep Bon Prezentowany jest wydawany w postaci Bonu na okaziciela i występuje w dwojakiej postaci:

a/ Bon Prezentowy w wersji papierowej w formie oryginalnego druku – sprzedawany w sklepie stacjonarnym,

b/ Bon Prezentowy w formacie pliku PDF – przesyłany do Nabywcy w przypadku zakupienia go w sklepie internetowym.


A. Bon Prezentowy w wersji papierowej


1. Bonem Prezentowym w wersji papierowej, w rozumieniu Regulaminu, jest oryginalny druk, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) został wystawiony przez Trekker Sport, według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i opatrzony został numerem seryjnym,
b) nie dokonano w nim jakiejkolwiek zmiany, w tym przerobienia, podrobienia, uzupełnienia lub usunięcia jakiegokolwiek elementu,
c) który został aktywowany, („Aktywacja"),
d) nie nastąpiła jego dezaktywacja, („Dezaktywacja").

2. Trekker Sport opatruje Bony Prezentowe datą ważności naniesioną na druku Bonu.

3. Nie stanowi Bonu Prezentowego w rozumieniu Regulaminu druk, który nie spełnia wymogów wymienionych w pkt. A1 (A. Bon prezentowy w wersji papierowej) niniejszego paragrafu.

4. Bon Prezentowy w wersji papierowej można użyć tylko do zrealizowania jednej transakcji zakupu bezgotówkowego, co oznacza, że po użyciu Bon ten traci swą ważność i nie można go wykorzystać ponownie nawet w przypadku, gdyby transakcja realizacji Bonu nie opiewała na pełną nominalną wartość Bonu. Jedna transakcja może zawierać nabycie kilku produktów za łączną cenę odpowiadającą wartości nominalnej Bonu.

 

B. Bon Prezentowy formacie pdf


1. Bonem Prezentowym w formacie pdf, w rozumieniu Regulaminu jest Bon, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) został utrwalony przez Trekker Sport w formie cyfrowej w formie pliku pdf do wydruku,
b) utrwalony w formie cyfrowej plik w formacie pdf zawiera Bon Prezentowy, według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, i opatrzony został numerem seryjnym,
c) nie dokonano w nim jakiejkolwiek zmiany, w tym przerobienia, podrobienia, uzupełnienia lub usunięcia jakiegokolwiek elementu,
d) który został aktywowany, („Aktywacja")
e) nie nastąpiła jego dezaktywacja, („Dezaktywacja").

2. Bon Prezentowy utrwalony w formie pliku cyfrowego w formacie pdf do wydruku, w swej treści posiada unikatowy niepowtarzalny numer seryjny, który można odczytać otwierając plik pdf w odpowiednim programie do odczytu plików pdf oraz ewentualnie dodatkowo drukując ten plik.

3. Bon Prezentowy w formie pliku cyfrowego w formacie pdf do wydruku można użyć tylko do zrealizowania jednej transakcji zakupu bezgotówkowego, co oznacza, że po użyciu, Bon ten traci swą ważność i nie można go wykorzystać ponownie nawet w przypadku, gdyby transakcja realizacji Bonu nie opiewała na pełną nominalną wartość Bonu. Jedna transakcja może zawierać nabycie kilku produktów za łączną cenę odpowiadającą wartości nominalnej Bonu.

 

§ 3
Zakup Bonu Prezentowego

 

1. Zakup Bonu Prezentowego następuje po cenie nominalnej. Przy zakupie Bonu Prezentowego nie są uwzględniane żadne rabaty, a w tym takie, które mogłyby przysługiwać Nabywcy Bonu zgodnie z aktualną polityką rabatową Sklepu, a w szczególności z tytułu programu lojalnościowego.

2. Trekker Sport wystawi Nabywcy Bonu Prezentowego notę obciążeniową.

3. Paragon fiskalny (lub na życzenie Faktura VAT) zostanie wydany osobie dokonującej zakupu produktów oferowanych w sklepie stacjonarnym oraz internetowym www.trekkersport.com.pl przy użyciu Bonu, na wartość tychże produktów.


§ 4
Aktywacja i Dezaktywacja

 

1. Trekker Sport dokonuje aktywacji Bonu Prezentowego niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty odpowiadającej wartości nominalnej Bonu Prezentowego.

2. Dezaktywacja Bonu Prezentowego następuje:

a) automatycznie, bez potrzeby składania jakichkolwiek oświadczeń, wskutek upływu daty ważności, wskazanej na druku Bonu Prezentowego,
b) wskutek czynności Trekker Sport dokonanej na wniosek Nabywcy Bonu, w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia wniosku przez Nabywcę, pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres info@trekkersport.com.pl przy czym Nabywca taki wniosek może złożyć od pon do pt w godz. 10.30 do godz. 18.30, lub w sob. w godz. 10-14, wyłącznie z powodu utraty Bonu Prezentowego.
c) bez wniosku Nabywcy, wyłącznie jeżeli okaże się, że Nabywca opóźnia się z zapłatą należności dokonaną w sposób bezgotówkowy (np. kartą płatniczą) za Bon Prezentowy wobec Trekker Sport o czas nie krótszy, niż 3 dni.

 

§ 5
Realizacja Bonu Prezentowego w sklepie stacjonarnym

 


1. Trekker Sport zobowiązuje się zrealizować każdemu posiadaczowi Aktywowany Bon Prezentowy:

a) przed upływem daty ważności, która jest wskazana na druku Bonu Prezentowego,
b) poprzez wydanie w zamian za Bon Prezentowy towarów, znajdujących się w chwili realizacji Prezentu w sklepie stacjonarnym, za aktualną cenę brutto tych towarów, nie wyższą niż wartość nominalna Bonu Prezentowego, przy czym:
c) Trekker Sport uwzględnia rabaty przy realizacji Bonu Prezentowego, które przysługują Nabywcy zgodnie z aktualną polityką rabatową Trekker Sport, a w szczególności z tytułu programu lojalnościowego.

 

§ 6
Realizacja Bonu Prezentowego w sklepie internetowym


1. Trekker Sport zobowiązuje się zrealizować każdemu posiadaczowi Aktywowany Bon Prezentowy:

a) przed upływem daty ważności, która jest wskazana na druku Bonu Prezentowego,
b) poprzez wydanie w zamian za Bon Prezentowy towarów, znajdujących się w chwili realizacji Prezentu w sklepie internetowym, za aktualną cenę brutto tych towarów, nie wyższą niż wartość nominalna Bonu Prezentowego, przy czym:
c) Trekker Sport uwzględnia rabaty przy realizacji Bonu Prezentowego, które przysługują Nabywcy zgodnie z aktualną polityką rabatową Trekker Sport, a w szczególności z tytułu programu lojalnościowego.

2. W trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym, po dodaniu produktu/ów do koszyka należy w polu „kod rabatowy” wpisać unikalny kod widniejący na Bonie (wielkość liter ma znaczenie). Po kliknięciu „zastosuj kupon” wartość brutto koszyka zostanie umniejszona o wartość Bonu.

3. Ze względów technicznych nie ma możliwości łączenia bonów w jednym zamówieniu internetowym. W przypadku posiadania więcej niż jednego bonu i chęci wykorzystania ich w jednym zamówieniu, należy skontaktować się z pracownikiem Sklepu telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres info@trekkersport.com.pl.

4. Ze względów technicznych nie ma możliwości jednoczesnego skorzystania z kodu rabatowego obniżającego cenę produktów oraz z bonu zakupowego. W przypadku zaistnienia takiej konieczności należy skontaktować się z pracownikiem Sklepu telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres info@trekkersport.com.pl.

 

§ 7
Zwroty produktów zakupionych przy użyciu Bonów

 

1. Klient, który dokonał zakupów w sklepie internetowym przy użyciu Bonu, dokonujący zwrotu towaru zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego, w zamian za zwracany towar otrzymuje inny bon o takim samym nominale plus ewentualną dopłatę w gotówce.

2. Nowy bon zostanie wydany na okres kolejnych trzech miesięcy od daty zarejestrowania zwrotu.

 

§ 8
Reklamacje


1. Reklamacje dotyczące odmowy zrealizowania Bonu Prezentowego należy przesyłać na adres info@trekkersport.com.pl lub złożyć na piśmie w Sklepie. Reklamacja powinna zawierać:

a) datę kiedy nie zrealizowano Bonu Prezentowego,
b) dane osoby składającej reklamację, w tym jej adres lub adres poczty elektronicznej,
c) numer seryjny Bonu Prezentowego.

W razie złożenia reklamacji niekompletnej Trekker Sport zwróci się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie, o ile podane są dane wystarczające do kontaktu z osobą składającą reklamację.

2. Trekker Sport zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację (która zawiera wszystkie elementy wskazane w pkt. 1 niniejszego paragrafu) nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformować składającego reklamację, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres elektroniczny wskazany w reklamacji o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia.

3. W wyniku uznania Reklamacji Trekker Sport dokona realizacji Bonu Prezentowego, zgodnie z Regulaminem, a jeżeli w trakcie rozpatrywania reklamacji upłynął termin, w którym Prezent można było zrealizować, wyda Bon Prezentowy w nominale odpowiadającym Prezentowi, którego termin realizacji upłynął, z terminem (datą) ważności odpowiadającym czasowi, który upłynął na rozpatrzenie reklamacji.

 

§ 7
Postanowienia końcowe


1. Treść Regulaminu będzie udostępniona w Sklepie Trekker Sport mieszczącym się przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu oraz na stronie internetowej Trekker Sport: www.trekkersport.com.pl.

2. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.

3. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Regulamin nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Wzór Bonu Prezentowego